Stäng fönster

KÖPVILLKOR OCH INFORMATION

AVTALSPARTER
Detta avtal gäller mellan dig och M&M Photo Gallery.

KÖP
Avtalet reglerar köp av Bilder genom M&M Photo Gallerys Webshopp.
Köp av Bild är bindande när du genomfört din beställning via Webbshoppen
och fått en orderbekräftelse via e-post från M&M Photo Gallery.
Vid eventuella felaktigheter i orderbekräftelsen förbehåller M&M Photo Gallery
sig rätten att korrigera dessa i efterhand. Upptäcker du ett fel i orderbekräftelsen,
vänligen kontakta M&M Photo Gallery snarast möjligt för korrigering.

Bilden levereras utan ram i paket i form av rör av slagtålig papp.
Storlek på Bilder anges i Webbshoppen.

PRIS
I priset för Bild som visas i Webbshoppen ingår moms med 25%.
Leveranskostnad tillkommer med 39 kr för postpaket inom Sverige
och med 195 kr utanför Sverige men inom Europa.
För leverans utanför Europa, kontakta M&M Photo Gallery för prisuppgifter.

BETALNING
M&M Photo Gallery erbjuder säkert betalsätt via PayPal.

Faktura
Företag kan välja att betala Bilder samt fraktkostnader mot faktura
med 15 dagars betalningsvillkor från det datum Bilden mottagits.
Vill du handla mot faktura, skicka ett mail och ange
organisationsnummer och företagets namn i formuläret.
Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller sig M&M Photo Gallery
rätt att debitera räntekostnader enligt räntelagen, kostnader för inkassoåtgärder etc.

LEVERANSER OCH LEVERANSTIDER
Leveranstiden är ca 7 dagar inom Sverige.
M&M Photo Gallery reserverar sig för eventuella förseningar
och ansvarar inte för Postens leveranstider.

STORLEKAR PÅ BILDERNA
Vi eftersträvar att anpassa våra bilder till de standardmått på ramar som finns på marknaden
dvs 20x30 cm, 30x40 cm, 40x50 cm, och 50x70 cm.
Vissa bilder har avvikande mått, men alla bildstorlekar anges alltid i anslutning till bilden.

FÄRGÅTERGIVNING
Färgåtergivningen på olika bildskärmar kan variera,
vilket innebär att färgen på bilderna kan skilja sig något från det du ser på bildskärmen.
M&M Photo Gallery tar inget ansvar för mindre skiftningar i färg
som förekommer mellan digital och fysisk Bild.

COPYRIGHT OCH PAPPERSVAL
Bildrättigheterna tillhör respektive fotograf.

RETURRÄTT
Lagen om konsumentskydd vid distansavtal gäller för dessa Köpvillkor.
Eftersom Bild framställs särskilt vid varje beställning
erbjuder M&M Photo Gallery ingen bytesrätt.
Retur skall ske inom fjorton (14) dagar räknat från den dag då du tagit emot Bilden.
Du står själv för transportkostnaderna och ansvaret för att Bilden returneras
oanvänd och oskadd, om möjligt i originalemballage.
Skulle Bilden skadas eller komma bort under transporten
mellan dig och M&M Photo Gallery står du för detta.
Kontakta M&M Photo Gallery på info@mmphotogallery.com innan du returnerar Bilden.

M&M Photo Gallery handlägger normalt returnerade Bilder inom tio (10) arbetsdagar
från att M&M Photo Gallery mottagit Bilden, och godkänt returen av Bilden via e-mail.
Återbetalning av Bild som returneras pga av ångerrätt sker i första hand
till ditt bankkonto, personkonto eller bankgirokonto, i andra hand via avi.
M&M Photo Gallery betalar enbart tillbaka pengar för den returnerade Bilden, inte för frakt.

GARANTI OCH REKLAMATION
M&M Photo Gallery garanterar att din Bild är fri från fel i material och utförande vid
inköpstillfället och under ett (1) år därefter.
M&M Photo Gallery står inte för underhåll, reparationer, utbyte beroende på normalt slitage,
skador som uppstår på Bilden genom din eller tredje mans felaktiga användning eller hantering.

Garantin gäller endast fel i material eller utförande
och mot uppvisande av köpbevis (faktura/kvitto)
som innehåller ditt namn, adress samt datum för mottagandet.
Om det är fel på Bilden eller om du fått fel Bild, skall detta anmälas till M&M Photo Gallery.
Uppge namn på Bild, ordernummer samt vilken skada eller fel det gäller.
Bilden skall returneras till M&M Photo Gallery inom tio (10) dagar från det att du mottagit Bilden.
Vid felaktigheter som omfattas av garantin står M&M Photo Gallery för kostnader
som avser ersättningsbild och extra frakt.
Transportskadad Bild skall reklameras till Posten i första hand.
Meddela även skadan till M&M Photo Gallery.
Reklamationsärenden handläggs normalt inom tio (10) arbetsdagar
från det att M&M Photo Gallery tillhandahållits den reklamerade Bilden.

PERSONUPPGIFTER OCH ÅLDERSGRÄNS

All information som lämnas till M&M Photo Gallery via Webbshoppen
hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Alla upplysningar som lämnas till M&M Photo Gallery hanteras konfidentiellt.
Genom detta avtal godkänner du att vi skickar dig information om våra varor och tjänster.
M&M Photo Gallery lämnar aldrig ut personuppgifter
eller annan upplysning om kunder till tredje part.
M&M Photo Gallery expedierar inte beställningar till personer under 18 år.

AVTALSÄNDRINGAR
M&M Photo Gallery reserverar sig för eventuella fel på hemsidan.
M&M Photo Gallery förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser i detta avtal från tid till annan.
Meddelande om förändringar i avtalet kommer att framgå på hemsidan.

AVTALSBROTT
Bild som köps genom M&M Photo Gallery är avsedd att användas för utsmyckning och inredning.
Du har ej rätt att använda Bilderna för egen kommersiell verksamhet,
såsom marknadsföring, försäljning eller liknande.
Du förbinder dig att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg
för att få tillgång till Webbshoppen utan vårt skriftliga medgivande.
Dessutom förbinder Du dig att inte: (1) vidta någon åtgärd som lägger,
eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur;
(2) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten
något innehåll (utom Din Information) från Webbshoppen utan vårt respektive
vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd;
(3) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbshoppen;
eller (4) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt
för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbshoppen.
Vi tillåter inte att Du gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbshopp
eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av vår Webbshopp.

Part som bryter mot detta Avtal är skyldig att utge ersättning till den andre parten
för skada som uppstår med anledning av Avtalsbrottet.
M&M Photo Gallery ansvarar endast för direkta skador som uppgår till ett maximalt belopp av köpesumman.

FORCE MAJEURE
För det fall en force majeure-händelse inträffar i M&M Photo Gallerys verksamhet
skjuts M&M Photo Gallerys förpliktelser upp.
Om en force majeure-händelse skulle pågå längre än sex (6) månader
äger såväl du som M&M Photo Gallery rätt att häva köpet utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Med force majeure-händelse avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen,
transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos M&M Photo Gallery
eller hos våra leverantörer.

ÖVERLÅTELSE
M&M Photo Gallery har rätt att överlåta detta avtal inklusive,
men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter
och/eller skyldigheter, till tredje man.
I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över avtalet,
rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Webbshoppen.
Om vi överlåter användaravtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma
eller liknande tjänster på en annan webbsida.

Du har inte rätt att överlåta avtalet eller därmed sammanhängande rättigheter
och/eller skyldigheter, till tredje man.

TVISTELÖSNING
Om oenighet uppkommer i samband med detta Avtal skall parterna verka för en lösning i samförstånd.
I händelse tvist uppstår som inte kan lösas genom diskussioner mellan parterna
skall tvisten prövas i enlighet med gällande svensk lagstiftning och av svensk allmän domstol.
Svensk rätt gäller för tolkning av detta Avtal.
Stäng fönster